Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Gia Phả Họ Ninh Tại Ninh Xá Hải Dương

GIA PHẢ HỌ NINH
Thôn Ninh Xá - Xã Lên Ninh - Huyện Kim Môn - Tỉnh Hải Dương

SƠ THƯỢNG NGUYÊN NGŨ ĐẠI THỨ NHẤT

ĐỜI I

CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ NGÔ THÂN PHÚC THẦN

NINH VIẾT THÂN ( Giỗ 10 tháng chạp ).
Nhà Thờ Họ Ninh Tại Ninh Xá Hải Dương


ĐỜI II

CAO TẰNG TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ VIẾT CAI PHÚC THÀNH TIÊN SINH

NINH VIẾT CAI ( kỵ    /8)

CAO TẰNG TỔ TỶ

NGUYỄN QUÝ THỊ NHIÊN HIỆU TỪ NHƯ ( kỵ  16 /11 )

ĐỜI III

TẰNG TỔ KHẢO

NINH QUÝ CÔNG TỰ VIẾT THÀNH THỤY PHÚC TIÊN SINH

NINH VIẾT THÀNH ( kỵ  24 /2 )

 TẰNG TỔ TỶ

NGUYỄN QUÝ THỊ THỰC HIỆU TỪ ĐỨC ( kỵ  4 /4 )

TẰNG TỔ THÚC

NINH QUÝ CÔNG TỰ VĂN MƯU THỤY PHÚC KẾ

NINH VIẾT MƯU ( kỵ  5 /2 )

ĐỜI IV

HIỂN TỔ KHẢO

NINH QUÝ CÔNG TỰ VIẾT THIỆN THỤY PHÚC TRÌ

NINH VIẾT THIỆN

 HIỂN TỔ TỶ

ĐẶNG QUÝ THỊ THỰC HIỆU TỪ NĂNG ( kỵ  16 /10 )

ĐỜI V

HIỂN KHẢO

NINH QUÝ CÔNG TỰ BÁ KÍNH THỤY PHÚC NGHIÊM PHÚC THẦN

NINH VIẾT KÍNH ( kỵ  6 /11 )

 HIỂN TỶ

VŨ QUÝ THỊ ĐÔNG CHÍNH THẤT NHẤT HIỆU TỪ BÌNH ( kỵ 10/3 )

PHẠM THỊ BÁI HIỆU TỪ AN ( kỵ 15/4 )

VŨ THỊ ĐẠI ( kỵ 10/5 )


TRUNG NGUYÊN NGŨ ĐẠI THỨ HAI

ĐỜI VI

ĐỆ NHẤT CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ TRỌNG HUYÊN THỤY PHÚC HÒA

NINH VIẾT HUYÊN ( kỵ 6/5 )

CAO CAO TỔ TỶ

LÊ QUÝ THỊ HIỆU TỪ TIỆM ( kỵ 14/5 )

 ĐỜI VI

ĐỆ NHỊ CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ VIẾT NGOẠN THỤY PHÚC HÒAN

NINH VIẾT NGOẠN ( kỵ )

CAO CAO TỔ TỶ

PHẠM QUÝ THỊ VĂN HIỆU TỪ HƯỚNG ( kỵ 15/7 )

 ĐỜI VI

ĐỆ TAM CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ ĐÌNH MẬU THỤY PHÚC TÒAN

NINH VIẾT MẬU ( kỵ 1/6 )

CAO CAO TỔ TỶ

NGUYỄN QUÝ THỊ LŨY HIỆU TỪ ĐƯỜNG ( kỵ 10/12 )

 ĐỜI VI

ĐỆ TỨ CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ BÁ KHUÊ THỤY PHÚC MÃN

NINH VIẾT KHUÊ ( kỵ 26/9 )

CAO CAO TỔ TỶ

LÊ QUÝ THỊ HỠI HIỆU TỪ TRAI ( kỵ 24/8 )

 ĐỜI VI

ĐỆ NGŨ CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ VIẾT TẠO

NINH VIẾT TẠO ( kỵ 14/1 )

CAO CAO TỔ TỶ

LÊ QUÝ THỊ XUYẾN HIỆU TỪ TRÍ ( kỵ 14/1 )

Từ đây chia thành 5 Chi


ĐỆ NHẤT CHI

ĐỜI VI

ĐỆ NHẤT  CAO CAO TỔ

NINH QUÝ CÔNG TỰ TRỌNG HUYÊN THỤY PHÚC HÒA

NINH VIẾT HUYÊN ( kỵ 6/5 )

CAO CAO TỔ TỶ

LÊ QUÝ THỊ HIỆU TỪ TIỆM ( kỵ 14/5 )

<Đang tiếp tục cập nhật>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét